1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.audiologia.eu . Postanowienia Polityki Prywatności dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Akceptacja Regulaminu Sklepu www.techmedica.eu (https://techmedica.eu/content/3-regulamin) jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

3. Na potrzeby niniejszego dokumentu:
1)    „Administrator Danych Osobowych” oznacza spółkę Interton.pl Sp. z o.o., ul. Włodzimierza Tetmajera 65E/2 , 31-352 Kraków, NIP: 6793019255, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000337988, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł  prowadzącą Sklep internetowy pod adresem www.techmedica.eu (dalej również jako „Sklep”);
2)    „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3)    „hasło” oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
4)    „identyfikator Użytkownika (login)” oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
5)    „konto Użytkownika” oznacza dostępne dla użytkownika miejsce w Sklepie internetowym www.techmedica.eu, za pośrednictwem którego dokonuje on zakupów w Sklepie, zarejestrowanie konta użytkownika wymaga wskazania identyfikatora Użytkownika (e-mail) oraz hasła;
6)    „newsletter” oznacza elektroniczną formę biuletynu, służącą do informowania Użytkowników Sklepu m.in. o akcjach promocyjnych i marketingowych oraz nowościach w Sklepie techmedica.eu
7)    „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
8)    „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
9)    „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
10)    „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11)    „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
12)    „poufność danych” oznacza właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
13)    „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
14)    „Regulamin” oznacza Regulamin Sklepu www.techmedica.eu zamieszczony pod adresem https://techmedica.eu/content/3-regulamin .
15)    „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”);
16)    „ustawa” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
17)    „usuwanie danych” oznacza zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (”anonimizacja”),
18)    „uwierzytelnienie” oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;
19)    „Użytkownik” („Klient”) oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, posiadającą konto Użytkownika w sklepie internetowym techmedica.eu, do którego loguje się za pośrednictwem indywidualnego identyfikatora Użytkownika (loginu) oraz hasła i mogącą składać zamówienia oraz zawierać umowy z Administratorem Danych Osobowych;
20)    „zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 
4. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Sklepu internetowego techmedica.eu jest Interton.pl Sp. z o.o., ul. Włodzimierza Tetmajera 65E/2 , 31-352 Kraków, NIP: 6793019255, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000337988, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł .

5. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@interton-polska.eu bądź telefonicznie pod numerem 122966424

6. Dane osobowe Użytkownika (Klienta) przetwarzane są wyłącznie w celach:
1)    Założenia i  utrzymywania konta Użytkownika oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności przewidzianych w Sklepie z wykorzystaniem tego konta;
2)    składania zamówień i realizacji zwartych z Administratorem Danych Osobowych umów sprzedaży;
3)    rozpatrzenia zgłoszonych Administratorowi Danych Osobowych reklamacji;
4)    na zasadach przewidzianych w regulaminie Sklepu www.techmedica.eu - wymiany towarów oferowanych przez Sklep, ich naprawy lub przeglądu w ramach rękojmi lub procedury gwarancyjnej (jeśli dotyczy) z wykorzystaniem konta w Sklepie;
5)    przekazywania newstettera i informacji marketingowych oraz handlowych przez Administratora  – w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie;
6)    rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych;
7)    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych;

7. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w przypadku rejestracji konta Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie dobrowolna zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia. Podstawą przetwarzania danych w przypadku złożenia zamówienia lub dokonanego zakupu jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczy, przed zawarciem umowy”) oraz 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) w przypadku odpowiednio: realizacji zgłoszonych Administratorowi Danych Osobowych reklamacji, rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych oraz art. 6 ust. 1 pkt f) w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, w tym w szczególności w odniesieniu do komunikowania się z Użytkownikami. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.

8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach przesyłania informacji marketingowych i handlowych oraz przesyłania newslettera (w przypadku zapisania się do niego przez Użytkownika) jest dobrowolna zgoda Użytkownika, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, a także stosownie do art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów”).

9. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
1)    imię i nazwisko
2)    firma (jeśli dotyczy/opcjonalnie);
3)    adres;
4)    adres e-mail;
5)    telefon kontaktowy (opcjonalnie);
6)    numer NIP (jeśli dotyczy/opcjonalnie).
 
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia lub realizacji zawartej umowy  dotyczącej sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę oraz ich wymiany, naprawy lub przeglądu w ramach rękojmi lub procedury gwarancyjnej (jeśli dotyczy). Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia realizację czynności i działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia ww. umowy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz przesyłania newslettera (w przypadku zapisania się do niego przez Użytkownika) nie jest wymagane w celu realizacji zamówień lub zawarcia umowy.

11. Zgoda wyrażona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Cofniecie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem adresu e-mail Użytkownika z bazy adresowej prowadzonej przez Sklep www.techmedica.eu, służącej do przesyłania informacji marketingowych i handlowych oraz przesyłania newslettera (w przypadku zapisania się do niego przez Użytkownika).

12. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest on uprawniony do uzyskania od Sklepu potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Sklep, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących Użytkownikowi prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych. Sklep dostarczy na żądanie Użytkownika kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Formularz wniosku o udostępnienie danych osobowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Polityki Prywatności i znajduje się na jej końcu.

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Danych Osobowych, przysługują Użytkownikowi następujące prawa:
a)    Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 Rozporządzenia. Na żądanie Użytkownika dostarczona zostanie jemu kopia danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b)    Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 Rozporządzenia;
c)    Prawo do usunięcia danych osobowych  -„prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 Rozporządzenia;
d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 Rozporządzenia;
e)    Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 Rozporządzenia. Dane osobowe są Użytkownikowi przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
f)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 Rozporządzenia;
g)    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych Użytkownika lub  uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
h)    Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.

14. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych odpowiednio w następujących okresach:
a)    przez czas założenia konta Użytkownika i składania zamówienia z jego wykorzystaniem oraz przez cały okres trwania zawartej umowy, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń, a także dodatkowego okresu 1 roku czasu liczonego od końca roku, w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku;
b)    w przypadku złożonych przez Panią/Pana reklamacji w okresie niezbędnym do jej rozpoznania;
c)    w przypadku udzielonej gwarancji na towary oferowane przez Spółkę w okresie na jaki gwarancja została udzielona;
d)    w celach rachunkowych i podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w czasie którego miała miejsce realizacja zamówienia lub zwarta została umowa dotycząca towarów oferowanych przez Sklep;
e)    w celu informowania poprzez newsletter o promocjach oraz nowościach lub przesyłania informacji handlowych i marketingowych – przez okres obowiązywania wyrażonej zgody i w terminie 30 dni od przesłania oświadczenia o jej cofnięciu;
f)    w celu  założenia i utrzymywania konta w Sklepie www.techmedica.eu – przez okres obowiązywania wyrażonej zgody i w terminie 30 dni od przesłania oświadczenia o jej cofnięciu
g)    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych.
- przy czym w każdym z powyższych przypadków Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do wymienionych celów.

15. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, które szczegółowo opisane zostały we wdrożonych przez Administratora Danych Osobowych: Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki fizyczne, teleinformatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16. Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika, bez jego zgody tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. Sądom, organom ścigania).

17. Sklep nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów wykonujących na rzecz Sklepu usługi pocztowe i przewozowe, kurierskie bądź inne usługi niezbędne w celu realizacji zamówienia, a także w zakresie koniecznym do jego realizacji. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika i mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych Osobowych, to jest podmiotom świadczącym na rzecz jej rzecz usługi doradztwa prawnego, usługi rachunkowe lub usługi z zakresu prawa podatkowego. W innych sytuacjach dane osobowe będą przekazywane, gdy przekazanie danych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji umowy.

18. Sklep może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, na jego wyraźne życzenie i za udzieleniem pisemnej zgody.

19. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczone zostały odnośniki (linki) prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na strony, do których prowadzą odnośniki, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 
20. Otrzymywanie przez Użytkownika newslettera możliwe jest wyłącznie poprzez pozostawienie w formularzu dla newslettera jego adresu e-mail i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania newslettera zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku - o świadczenie usług drogą elektroniczną.

21. Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem newsletteru możliwa jest poprzez przesłanie na adres e-mail: biuro@audiologia.eu z adresu podanego przy rejestracji do newsletteru żądania usunięcia adresu z bazy Sklepu z dopiskiem „Rezygnacja z subskrypcji newsletteru”.

22. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie www.techmedica.eu

23. Żądanie usunięcie konta użytkownika należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@techmedica.eu , z adresu służącego do rejestracji konta Użytkownika, z dopiskiem „Usunięcie konta”.

24. Administrator Danych Osobowych usunie konto Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, chyba że przepisy szczególne wymagają dalszego ich przetwarzania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, na adres e-mail, z którego przesłano żądanie.

25. Administrator Danych Osobowych nie usunie konta Użytkownika w terminie podanym w punkcie poprzedzającym w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora Danych Osobowych lub naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego techmedica.eu lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

26. Użytkownik odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym konta Użytkownika oraz formularzu zamówienia.

27. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest on do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Użytkownicy korzystający ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie.

28. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

29. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

30. Polityka Prywatności o niniejszy brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu www.techmedica.eu. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw nabytych dotychczasowych Użytkowników (Klientów).

31. Sklep wykorzystuje do poprawnego działania pliki „cookies”. Brak zgody na instalację plików „cookies” może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.

32. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalowanie plików „cookies”  za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.

W przeglądarce Mozilla Firefox należy:wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".

W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".

W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcję". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.